طلسمات گلشن سیاه قلم (۳ جلد یا ۳ قسمت)-نوشته اکبر حسن زاده

توضیحات

کانال چیمِن بوکز - کانال علوم غریبه

دانلود کتاب ارزشمند طلسمات گلشن سیاه قلم

طلسمات گلشن سیاه قلم  طلسمات گلشن سیاه قلم

نویسنده: اکبر حسن زاده  طلسمات گلشن سیاه قلم

حجم: ۳۳ مگابایت  طلسمات گلشن سیاه قلم

فرمت: PDF  طلسمات گلشن سیاه قلم

طلسمات گلشن سیاه قلم

توضیحات

طلسمات گلشن سیاه قلم طلسمات گلشن سیاه قلم

کتاب طلسمات گلشن سیاه قلم یا همان طلسمات سیمرغ نوشته استاد اکبر حسن زاده سیاه قلم کتابی است ارزشمند، قابل اطمینان و دست نویس. در این کتاب بیش از ۲۰۰۰ طلسم نوشته شده که در مجموع از بیش از پانصد کتاب گردآوری شده اند و به نوعی میتوان این کتاب را گنج طلسماتت نامید. قاعده اولیه طلسمات از فیثاغورث بوده و برای پر کردن آنها رعایت وقت و ساعت، خواندن آیت الکرسی و چهار قل الزامی است.

طلسمات گلشن سیاه قلم

فهرست مطالب

طلسمات گلشن سیاه قلم  طلسمات گلشن سیاه قلم

 • شرح لوح خالی قلب و روش پر کردن
 • طلسمات و اعداد یعنی چه و چه استفاده ای دارند؟
 • مثلث و مربع یعنی چه و برای چه کاری خوب است؟
 • روش مثلثه و قاعده آن چیست؟
 • شرح رفتار مثلثه طبعی
 • روش پر کردن خمس ۵ در ۵ تا ۱۰۰ در ۱۰۰
 • دستور خواندن اسماء الحسنی اسماء یا احد و یا صمد
 • روش مربع و مخمس تا ۱۰۰ در ۱۰۰ چندین رقم
 • ۱۴ عدد مربع و مثلثه برای جمیع حوایج مردم
 • طلسم و جدول کامل امور مردم

طلسمات گلشن سیاه قلم   طلسمات گلشن سیاه قلم

 • چندین رقم مثلث و مربعهای تو در تو
 • روش مثلثه آتشی، روش مثلثه بادی، روش مثلثه آبی، روش مثلثه خاکی
 • عدد سوره ها و آیات قرآنی
 • در دانستن روش و طرح مثلثات
 • قاعده پر کردن مربع و استخراج موکلین
 • دستور عزمت ساختن
 • لوح ۶ در ۶ و لوح ۵ در ۵
 • لوح ۵ در ۵ خالی قلب برای نعمت بزرگی
 • روش ۷ در ۷ خالی قلب الحمد بدون بسم االله پر شده
طلسمات گلشن سیاه قلم

طلسمات گلشن سیاه قلم   طلسمات گلشن سیاه قلم

 • لوح ۱۰ در ۱۰ و من یتق االله برای دارائی و گشایش رزق و روزی و توسعه
 • کار و زندگی در ساعات سعد نوشته می شود
 • روش پر کردن زوج و فرد ۷ در ۷ یکخانه خالی
 • روش ۱۴ در ۱۴ بهترین قاعده و در حالت شرف با افتاب نوشته شود
 • روش پر کردن لوح ۱۲ در ۱۲ بر عددی برای برکاری مطابق آنکار
 • رفتار تکسیر ۱۴ در ۱۴ حروف نورانی و تکسیر کردن کلمات
 • لوح ۷ در ۷ سوره الم نشرح جهت کشایش رزق و روزی و مال
 • لوح ۹ در ۹ برای فتح و ظفر بر دشمن و نابودی دشمن
 • چندین رقم مخمس و مربع گوناگون

طلسمات گلشن سیاه قلم

 • برای برکت کیسه و زیادی روزی و جلب پول با خود دارید
 • جهت مهر و محبت و عشق و دوستی که با خود این طلسم را دارید
 • جهت سروی و مطیع نمودن توبه کردن
 • جهت جلب معشوق و عشق و رسم لوح مربع آن
 • جهت احضار روح و احضار ارواح و احضار موکل و اعمال مربوطه آن
 • لوح جهت خواستگاری
 • لوح جهت نجات زندانی بکار می آید که در ساعات سعد نوشته می شود
 • دستور پر کردن لوح طاق یا فرد

طلسمات گلشن سیاه قلم

 • جهت فروش دکان و خانه و ملک و طلسم نوشته شده آن
 • لوح مثلثه غین جهت ثروتمند شدن و نقش آن
 • شرح لوح سوس قطاله جهت محبت دوستی الفت مهربانی زیبائی کشایش
 • بزرگی زن و مرد
 • جهت احضار غایب و نوشتن لوح آن
 • صورت جماعت جنیان و جلب جنیان
 • جهت عقد زن و طلسم آن که غیر از او کسی شوهرش نشود
 • جهت احضار معشوق و کسی که دوستش دارید
 • بستن مردان و فرج زنها بروی مردان
 • عمل سابع فیول دختر ابلیس اعمال صغیر و کبیر

طلسمات گلشن سیاه قلم

 • عمل ریاضت یا علی و ریاضت بسیار مجرب و قوی و با ارزش
 • اگر خواهی پریان را در خواب بینی بر کف دست خود بنویس
 • عقد النساء و عمل آن
 • دستور احضار ارواح روحانیون در آئینه با خواندن سوره انا انزالنا و…
 • احضار جن بقاعده سعید استادان عزیمت که احضار بسیار عجیب و قریبیاست
 • چله نشینی چیست؟
 • احضار جن با چشم بدون ریاضت و تسخیر آن

طلسمات گلشن سیاه قلم

 • جهت کشایش کارهای مردم و مسخر شدن و رسم لوح کشایش
 • شرح لوح کشایش و باطل کردن سرح و جادو
 • شرح حال آقای اکبر حسن زاده سیاه قلم
 • لوح ۵ در ۵ خالی قلب برای زبان بندی و بستن زبان بدگویان
 • لوح ۱۰ در ۱۰ ذوالکتاب به قل هو االله احد
 • لوح ۶ در ۵ اسماء دوم ادریسی جهت تسخیر کردن سلاطین و جمیع مردم و الفت و بزرگی میان زنها و گشایش کار

طلسمات گلشن سیاه قلم

 • جهت محبت دوستی میان زن و شوهر و جمیع خلایق
 • شرح آیه نور و خواص لوح ۷ در ۷ و روش نگارش آن
 • قاعده لوح ۵ در ۵ وسط خالی طرح کسر از ابوریحانه بوی
 • لوح ۸ در ۸ آیه الکرسی جهت زنیکه اولادش سقط کرده که با خود دارد
 • چند نمونه از روشهای لوح ۶ در ۶ از یک کتاب بسیار قدیمی
 • دو عدد لوح ۹ در ۹ و لوح ۷ در ۷ اسماء معلون آتشی
 • لوح ۷ در ۷ وسط خالی آیه و عنده مفاتیح الغیب
 • شکل طلسم یوسف و زلیخا جهت محبت و دوستی و الفت میان دو نفر

طلسمات گلشن سیاه قلم

 • لوح ۹ در ۹ جهت نابودی دشمن که عدد سوره تبت گرفته و در این لوح پر نمایند
 • لوح مربع سوره اذا زلزله است خانه اول آن
 • چهل کاف و خواص آن
 • روش لوح ۱۱ در ۱۱ برای جلب مقاوم وزارت که نخست وزیران بنویسند
 • روش لوح ۱۸ در ۱۸ برای وزارت های دولتی
 • اسامی صحیح ملک های روز جهت نوشتن دعاها و طلسمات و جمیع امورات و
 • پدیگر و کندن لوح و جمیع طلسمات باید این اسماء را نویسد
 • روز شنبه ملک میمون، روز یکشنبه ملک مذهب، روز دوشنبه ملک ابیض،
 • روز سه شنبه ملک احمر و…

طلسمات گلشن سیاه قلم

 • لوح شطرنجی آیه الکرسی
 • خواص ذکر عظیم بسم االله الرحمن الرحیم
 • لوح الم نشرح جهت تسخیر قلوب و عقد لسان و زبان بند
 • روش لوح ۲۱ در ۲۱ برای فروش کارخانها و عمارات و جلب مال و عزت نزد سلاطین بکار آید

طلسمات گلشن سیاه قلم

طلسمات گلشن سیاه قلم

طلسمات گلشن سیاه قلم  طلسمات گلشن سیاه قلم

 • چندین رقم مربع برای جمیع حوائج مردم برای شفای بیماری و حفاظت بدن وسلامتی
 • لوح ۶ در ۶ برای زبان بندی و حفظ بدن و مطیع شدن دشمنان
 • صورت اسماء و نامهای موکلین و کواکب سیاره ملائکه موکل، زحل اسبائیل،
 • مشتری سنجرائیل، مریخ تقوائیل، شمس اسرائیل، زهره کلهائیل، عطارد انکرانیل
 • حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت
 • جهت گشایش محبت توسع نعمت قاعده سوره الحمد
 • شرح لوح چهار در چهار شطرنجی بقلم اکبر حسن زاده
 • احضار فوری از عبداالله هلالی جادوگر مشهور

طلسمات گلشن سیاه قلم

 • اگر خوهی که کسی را از عشق خود بیقرار کنی
 • ظاهر کردن درد چشم در دشمن که خوهی کور شود
 • دو رقم طلسم محبت و تسخیر خلق و دوستی از کتاب ۳۰ مرغ
 • چند عدد لوح از کتاب بحرالغرائب
 • چند عدد لوح برای باطل السحر و بزرگی و گشایش و عظمت نوشته می شود
 • طلسم جهت قوی شدن در مقابل دشمن

طلسمات گلشن سیاه قلم

 • جهت عزت زیبا محبت دوستی و الفت
 • فلا ماریون یا فلا ماریان فرانس و تسخیر ارواح
 • دستور سیاه قلم
 • عزایم فلاماریون ۴۰ مرتبه خوانده شود بدون بسم االله
 • ارواح بزرگ به بزرگان دین استاد دانشمندن نام فلاماریون
 • اسرار عجیب و ناشنیدنی از کره زمین
 • اسرار یک خواب عجیبی دستور شمیائی آیه شریفه مفاتیح القیب
 • شرح اسم مبارکه االله الصمد و خواص آن
 • شرح یک خواب عجیب در شب اول دی ۱۱۵۸
 • چند کلمه با استادان و جوانان درباره اعداد و قواعد و مربع آن
 • شکل مهر حضرت سلیمان حشمت االله
 • طلسم یعنی چه و جن چیست؟
 • جن چیست و چگونه طلسم می شود؟
 • لوح ۷ در ۷ هفت سلطان جهت برآورده شدن حاجات

طلسمات گلشن سیاه قلم  طلسمات گلشن سیاه قلم

 • علم ریاضت و چله نشینی و تسخیرات روح و جن و موکلین علوی یا سفلی یا
 • ریاضت های دیگر مثل کیمیا و نامرعی شدن و روی آب راه رفتن و جلب
 • سلطان یا حکومت بطرف خود یا وزارت و صدارت رسیدن سوره مبارکه ….
 • هفت مرتبه خوانده شود و نثار روح این هفت سلطان کند و نتیجه ببیند
 • لوح ۲۵ در ۲۵ جهت بررسی و سرافرازی رسیدن نزد سلاطین و پادشاهان و به مقامات بالا رسیدن
 • لوح ۲۰ در ۲۰ جهت رفتن مجالس بزرگ و بزرگان و سلاطین
 • دعای مبارکه سوین مرجانه
 • روش لوح ۱۰ در ۱۰ و خواص آن

طلسمات گلشن سیاه قلم  طلسمات گلشن سیاه قلم

 • روش پر کردن مربع لوح ۱۶ در ۱۶ برای نعمت برکت زیادی روزی و ثروت و
 • مال و اموال و گشایش نعمت و بزرگی شرف و سربلندی
 • لوح ۵ در ۵ چندین رقم و گلهای رنگارنگ سیاه قلم
 • جهت محبت بین زن و شوهر
 • ۱۲ رقم مربع ذوالکتابه برای جمیع کارهای مردم
 • طریقه دانستن عدد و خواندن هر اسمی یا بر آیه را که خواهد بخوانید و عدد او را بدانید
 • لوح ۳۱ در ۳۱ تکسیری آیه الکرسی جهت فتح و ظفر بر دشمن و دفع خطر جنگ
 • چندین رقم مربع و طرحهای مختلف
 • روش چندین رقم مثلثه هندی
 • عدد کل قرآن کریم ۲۳۴۵۹۲۳۹ و خواص آن در مربع یا لوح ۴ در ۴

طلسمات گلشن سیاه قلم  طلسمات گلشن سیاه قلم

 • مربع عدد کل چهل اسم ادریسی که خواصیت بسیار زیادی دارد برای هر کاری
 • مربع عدد کل یاسین مغربی و شرح کامل مربع
 • چندین رقم مربع ذو الکتاب جهت ظفر بر دشمن و حکام و جهت توسعه رزق و روزی
 • ۴ رقم بدوح هندی
 • تسخیر جن با صلوات خواجه نصیر طوسی
 • دستور تسخیر جن و چندین طلسم و دستور دیگر مجرب جهت احضار اجنه
 • جهت محافظت از جمیع بلیات
 • چهار قاعده پر کردن مثلثه

طلسمات گلشن سیاه قلم  طلسمات گلشن سیاه قلم

 • لوح ۹ در ۹ جهت رفع بلیات و شفاء بیماری
 • اسماء چهل اسم حضرت ادرس پیغمبر که از طرف ایشان در کتاب قدیم
 • بدست آمده و خواصیت زیادی دارد و شرح هرکدام از این اسماء
 • تسخیر هفت کواکب سیاه قلم و ۴۰ اسم حضرت ادرسی را با عدد و الواح
 • طلسمات و دستور خواندن تمام کلمات و تسخیر مردم کره زمین
 • و صدها مطالب دیگر….

طلسمات گلشن سیاه قلم  طلسمات گلشن سیاه قلم

از سایر کتب علوم غریبه و متافیزیک ما نیز در اینجا دیدن فرمایید : ورود به  بخش متافیزیک و علوم غریبه

فایلهای ویژه ما را نیز فراموش نکنید: ورود به بخش فایلهای کتب ویژه سایت

طلسمات گلشن سیاه قلم

طلسمات گلشن سیاه قلم

نمونه های محصولات پر فروش علوم غریبه:

 1. دانلود پکیج کمیاب علوم غریبه
 2. دانلود کتاب مجربات هاشمی
 3. دانلود کتاب بیداری بودای درون
 4. دانلود کتاب جفر ۱۵ سطری
 5. احضار روح و سحر و جادو، دیدار ارواح و شیاطین، طلسمها
 6. دانلود کتاب اسرار مکنونه هیپنوتیزم و تلقین (دوجلد)-ترجمه منوچهر نوری کامیاب
 7. کنز الیهود _ ملا عبداللطیف گیلانی (معروف به شیخ رمّال)

طلسمات گلشن سیاه قلم

پس از نوشتن نظرتان در مورد این فایل، به طور خودکار کد تخفیف ۱۰ درصدی به شما ایمیل خواهد شد

بررسی نظرات Reviews

You must log in to submit a review.

چکیده
product image
امتیاز نویسنده
1star1star1star1star1star
امتیاز کل
۱.۵ based on ۳ votes
مرجع
Chimenbooks.com
نام فایل
طلسمات گلشن سیاه قلم
قیمت
IRR ۳۰۰۰۰
موجود است
Available in Store Only • دانلود کتابهای علوم غریبه علوم خفیه