اسرار مرگ – نوشته سوامی موکتاناندا

توضیحات

اسرار مرگ – نوشته سوامی موکتاناندا

اسرار مرگ – نوشته سوامی موکتاناندا

نوشته: سوامی موکتاناندا

زبان: فارسی

فرمت: PDF

حجم: ۱.۱۱ مگابایت

تعداد صفحات: ۸۷

منبع: کتابناک

 

توضیحات:

اسرار مرگ – نوشته سوامی موکتاناندا: کتاب حاضر متن سخنرانی “سوامی موکتاناندا “درباره مرگ است .وی کھ از بنیانگذاران یوگاست، معتقد است” :مرگ قسمتی از واقعیت این جھان است و زوال بدن فیزیکی، یکی از پیامدھای این واقعیت انکارناپذیر است .مرگ تنھا یک واقعه فیزیکی نیست بلکه یک رخداد معنوی و اخلاقی نیز می باشد…تنھا انسان ھای وارسته و بزرگواری به اسرار مرگ پی می برند که عمق انسان بودن خود را درک کرده باشند…یک انسان باید دو چیز را ھمیشه مد نظر داشته باشد .اول خداوند
بزرگ و بعد مرگ خود را .” در پایان کتاب واژه نامه توضیحی متن به چاپ رسیده است .